ARTIKEL 1. DEFINITIES & ALGEMENE BEPALINGEN
1.1. Intensabel: de eenmanszaak Intensabel, met als commerciële naam Intensabel, statutair gevestigd te Kemische steenweg 144 bus 201, 3500 Hasselt en ingeschreven bij het KBO met ondernemingsnummer BE0843848530

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Intensabel een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Intensabel voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: online of live coaching dmv online cursussen ter beschikking te stellen. Daarnaast biedt Intensabel allerlei marketingactiviteiten aan zoals webdesign en social media management.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Intensabel en klant krachtens welke Intensabel de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Website: www.intensabel.be

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Intensabelv gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De e-commerce website van Intensabel biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”) of elke overeenkomst die wordt aangegaan na mailcontact of persoonlijk contact. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Intensabel of na uitdrukkelijke bevestiging van een samenwerking via e-mail, moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Intensabel.

2.3. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Intensabel of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Intensabel en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een ovreenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Intensabel zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Intensabel zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. 

Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Intensabel zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Intensabel het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Intensabel behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Intensabel de opdracht zal gaan uitvoeren.

3.6. Alle door Intensabel gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. Intensabel behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Intensabel behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door de Belgische overheid. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Intensabel is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Intensabel verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Intensabel binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Intensabel heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Intensabel zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Intensabel wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering met inachtneming van de bepaling uit artikel 14.10. 

4.7. Indien Intensabel, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Intensabel gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg aan de klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Intensabel in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Intensabel uitgevoerde werk te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR Intensabel

5.1. Intensabel garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Intensabel spant zich in om de gegevens die Intensabel voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Intensabel met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd een naamsvermelding op geleverde producten/diensten te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Intensabel uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering. 

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Intensabel eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gemaakte foto’s van de opdrachtgever te publiceren op de website en/of social media kanalen van Intensabel en/of overige promotionele uitingen van Intensabel. 

5.6. Intensabel heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen. 

5.7. Producten en diensten welke door Intensabel worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Intensabel te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Intensabel onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Intensabel om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Intensabel zijn verstrekt, heeft Intensabel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Intensabel steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Intensabel geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Intensabel binnen 8 werkdagen na levering van de dienst en/of het product. De klant vrijwaart Intensabel één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens beschikbaar stelt, en loopt de uitvoering van de dienst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortkomende kosten voor rekening van de klant. 

6.7. In geval van wijziging van de opdracht en/of feedback welke na 5 werkdagen wordt aangeleverd, zal Intensabel meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend.

6.8. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. 

Intensabel mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. 

6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen. 

6.10. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Intensabel. 

6.11. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

6.12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

6.13. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een cursus uit de online academy, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het herroepingsrecht.

6.14. Intensabel kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Intensabel te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door Intensabel opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 

7.2. Indien de levering vertraging oploopt of een audit/coaching/offline opleidig wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal Intensabel dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur voor aanvang van de audit of coaching aan de klant mededelen.

7.3. Een door Intensabel vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Intensabel niet van rechtswege in verzuim.

7.4. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Intensabel, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.5. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Intensabel mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.6. Aan de leveringsplicht van Intensabel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Intensabel geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Intensabel verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Intensabel biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend waarna de klant een digitale factuur ter bevestiging van de betaling zal ontvangen.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft Intensabel voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Intensabel elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Intensabel zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.8. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €2,50 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Intensabel verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Intensabel kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Intensabel een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle, met uitzondering van de online academy, door Intensabel geleverde producten en diensten blijven eigendom van Intensabel totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Intensabel zijn voldaan. 

8.11. Leveringen worden slechts gedaan na volledige betaling van de door Intensabel verstuurde factuur.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, en strategieën alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Intensabel tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Intensabel geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Intensabel en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Intensabel.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Intensabel ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Intensabel, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Intensabel is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Intensabel plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Intensabel vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.6. De klant komt een beperkt publicatierecht van de foto’s toe, na volledige betaling van het vooraf overeengekomen factuurbedrag.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 5.4, artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

9.8. Bij inbreuk heeft Intensabel recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Intensabel en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Intensabel kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Intensabel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de persoonlijke eigendommen van de klant ten tijde van offline coachings of audits.

10.3. Indien Intensabel onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Intensabel uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.2 is Intensabel dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

10.5. Intensabel sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Intensabel geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Intensabel.

10.6. Intensabel is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. Klant vrijwaart Intensabel voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Intensabel.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Intensabel is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Intensabel is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Intensabel weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Intensabel kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Intensabel een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Intensabel onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Intensabel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen), bedrijfsstoringen bij Intensabel, wanprestatie door leveranciers van Intensabel waardoor Intensabel haar verplichtingen jegens de Wederpartij niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Intensabel of diens leveranciers.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen. 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Intensabel, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Intensabel de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

Intensabel zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Intensabel vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Intensabel behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Intensabel overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Intensabel zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. 

Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Intensabel in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Intensabel worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Intensabel aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Intensabel.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Intensabel te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Intensabel, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN EN COACHING Intensabel

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Intensabel aan te bieden of te doen geven. 

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Intensabel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Intensabel in de praktijk tot uitvoering brengt.

15.3. Intensabel is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Intensabel, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.

14.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Intensabel streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Intensabel besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Intensabel de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Intensabel meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. 

14.6. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van workshops/masterclasses van Intensabel is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket.

14.7. De door Intensabel aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten, modules, begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Intensabel en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Intensabel alleen bindend indien en voor zover deze door Intensabel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Intensabel op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTER

16.1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.